અમારી ટીમ સાથે સંપર્કમાં રહો

દાન, ઉત્સવ અને ઝુંબેશ સહિત કંઈપણ પૂછો

  રહેઠાણ

  ૧૩, રબારી કોલોની
  ફાયર સ્ટેશન ની સામે,
  રબારી વસાહત, ઓઢવ,
  કર્ણાવતી(અમદાવાદ) – ૩૮૨૪૧૫

  કાર્યાલય

  ૩૬, ૩૭, ૩૮ જ્વલીન ચેમ્બર્સ,
  ફાયર સ્ટેશન ની સામે,
  રબારી વસાહત, ઓઢવ,
  કર્ણાવતી(અમદાવાદ) – ૩૮૨૪૧૫

  મુખ્ય કાર્યાલય

  “શ્રી કમલમ”
  ગુજરાત પ્રદેશ કાર્યાલય,
  પ્રેક્ષાવિશ્વ ભારતી ની સામે,
  કોબા સર્કલ, ગાંધીનગર રોડ,
  ગાંધીનગર- 382007

  અમને કોઈપણ સમયે ઇમેઇલ કરો

  write2dineshdesai@gmail.com
  write@dineshdesai.in